ปรับขนาดอักษร

พิธีไหว้ครูและพิธีสืบทอดผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขน - ละคร ครูดนตรี และครูช่าง ของกรมศิลปากร

This is a SEO version of พิธีไหว้ครูและพิธีสืบทอดผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขน - ละคร ครูดนตรี และครูช่าง ของกรมศิลปากร Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพิธีไหว้ครูและพิธีสืบทอดผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขน - ละคร ครูดนตรี และครูช่าง ของกรมศิลปากร ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมมาแต่โบราณ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์สืบทอดจารีตประเพณี คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติไทย และเป็นการเผยแพร่พัฒนาความรู้และคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมสู่บุคลากรรุ่นต่อไป