ปรับขนาดอักษร

9 เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรม

This is a SEO version of 9 เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรม Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : -

          หนังสือ 9 เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรม นี้ นำเสนอข้อมูลสังเขปเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งปรากฏในประเทศไทย อันได้แก่ แหล่งโบราณสถาน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร โดยแยกเป็นเส้นทางมรดกวัฒนธรรมบ้านเชียง ทวารวดี ศรีโคตรบูรณ์ - ล้านช้าง ลพบุรี ศรีวิชัย ล้านนา สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี - รัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน อันจะเป็นการเสริมสร้างความนิยมในการท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมและสร้างจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติทางหนึ่ง