ปรับขนาดอักษร

ทุคตะสอนบุตร

This is a SEO version of ทุคตะสอนบุตร Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ :  พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพื : 2507

หมายเหตุ  : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายยก  กุยศรีกุล มีรูปและประวัติผู้ตาย

              หนังสือทุคตะสอนบุตรเล่มนี้ เป็นหนังสืออนุสรณ์งานศพ ประกอบด้วยเนื้อหา 3 เรื่อง ได้แก่ ทุคตะสอนบุตร พระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส มรรยาทเล่มน้อย ของคุณหญิงดุษฎีมาลา มาลากุล และเรื่องการใช้ราชาศัพท์ จากหนังสือพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช