ปรับขนาดอักษร

พระบรมธาตุสู่มรดกโลก

This is a SEO version of พระบรมธาตุสู่มรดกโลก Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์ 

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 4

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2559

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเรื่องราวของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นคู่มือแนะนำพระบรมธาตุโดยสังเขป ซึ่งองค์พระบรมธาตุเจดีย์นั้น ถือเป็นมรดกพุทธศิลป์ที่มีประวัติศาสตร์การสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่หลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติทางศาสนา มิติทางวัฒนธรรม มิติทางสถาปัตยกรรม และมิติทางประวัติศาตร์ ซึ่งสิ่งเหล่่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางความเชื่อ ความคิด และภูมิปัญญาของคนในอดีตที่มีคุณค่ายิ่ง