ปรับขนาดอักษร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช มรดกธรรม นำสู่มรดกโลก ภาพลักษณ์จากวรรณกรรม

This is a SEO version of วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช มรดกธรรม นำสู่มรดกโลก ภาพลักษณ์จากวรรณกรรม Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : วิมล  ดำศรี

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2557

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเนื้อหาสาระสำคัญ คือ  เรื่องวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก กุศโลบายการทำนุบำรุงพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ภาพลักษณ์จากวรรณกรรมมุขปาฐะ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ภาพลักษณ์จากวรรณกรรมลายลักษณ์ และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ภาพลักษณ์จากวรรณกรรมสมัยใหม่