ปรับขนาดอักษร

รัตนพิมพวงศ์ ตำนานพระแก้วมรกต

This is a SEO version of รัตนพิมพวงศ์ ตำนานพระแก้วมรกต Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  3

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2512

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางสุภาพ  ตาละลักษมณ์ ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ 14 กันยายน  พุทธศักราช 2512. มีรูปและประวัติผู้ตาย          

        เรื่องรัตนพิมพวงศ์ ว่าด้วยเรื่องตำนานพระแก้วมรกตนี้ พระภิกษุชื่อ พระพรหมราชปัญญา ได้แต่งไว้เป็นภาษาบาลี ต่อมาพระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ์) เปรียญ ได้แปลเป็นภาษาไทย เมื่อ พ.ศ. 2449 ในเล่มนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนอุปัตติกถา พระนาคเสน ตอน 2 รัตนพิมพกรณกถา  ตอน 3 พระรัตนพิพกถาวรรณนา และตอนตั้งแต่ออกจากเมืองชิรายมาสู่เมืองนคร (ลำปา) และท้ายเล่มเป็นตำนานพระแก้วมรกต ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ สำหรับอาลักษณ์อ่านในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันสวดมนต์เย็นพระราชพิธีศรีสัจจปานกาล และมีดุษฎีสังเวย ฉันท์กล่อมพระแก้วมรกตด้วย