ปรับขนาดอักษร

พระประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

This is a SEO version of พระประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2493

หมายเหตุ : ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2493          

        เรื่องพระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นเรื่องแสดงถึงบุคคลสำคัญผู้เกิดมาบำเพ็ญประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศชาติ เป็นหนังสือที่มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของไทย