ปรับขนาดอักษร

เรื่อง กรมพระราชวังหลัง

This is a SEO version of เรื่อง กรมพระราชวังหลัง Page 31
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : -

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2509

หมายเหตุ : จัดพิมพ์เป็นบรรณาการในงานบำเพ็ญกุศล ฉลองอายุครบรอบ ๗๕ ปี บริบูรณ์ ของ พระปรีชาเฉลิม  (ติลกะเถระ) (ม.ล.ยิ้ม  ปาลกะวงศ์)  ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 16 มีนาคม  พุทธศักราช 2509          

        มีประวัติพระปรีชาเฉลิม (ม.ล. ยิ้ม  ปาลกะวงศ์)  และพระราชประวัติกรมพระราชวังหลัง ด้านพระกำเนิดและการศึกษา  การสถาปนาเป็นกรมพระราชวังหลัง การราชการสงคราม  เรื่องพระโอรสและพระธิดา และตอนท้ายมีภาคผนวกอธิบายถึงคำว่า กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข(กรมพระราชวังหลัง)  และเรื่องการตั้งพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 1 ซึ่งคัดมาจากประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เรื่องตำนานวังเก่า