ปรับขนาดอักษร

ปาฐกถาเรื่องสงวนรักษาของโบราณ จดหมายเหตุเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครั้งรัชกาลที่ 3 และการซ่อมภาพผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการสมโภชพระนครครบร้อยปี พ.ศ. 2425

This is a SEO version of ปาฐกถาเรื่องสงวนรักษาของโบราณ จดหมายเหตุเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครั้งรัชกาลที่ 3 และการซ่อมภาพผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการสมโภชพระนครครบร้อยปี พ.ศ. 2425 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  4

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2516

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเล็ก ณ สงขลา จ.ช., จ.ม.

          เนื้อหาในเล่มกล่าวถึงความรู้ทางด้านโบราณคดีเกี่ยวกับการตรวจค้นและการสงวนรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ในประเทศไทย รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในสมัยรัชกาลที่ 3 ท้ายเล่มให้รายละเอียดเรื่องการบูรณะจิตรกรรมฝาผนังที่พระระเบียงคด วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในตอนท้ายกล่าวถึงหลักการบูรณะโบราณสถานกับทัศนะต่างประเทศว่าด้วยการสงวนรักษาของโบราณในประเทศไทย และประเทศภาคพื้นเอเชีย