ปรับขนาดอักษร

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ 7 จังหวัด คือ นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

This is a SEO version of อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ 7 จังหวัด คือ นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2481

หมายเหตุ : พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ แส กนิษฐดิษ

          เนื้อหาของอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ เล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหา 7 จังหวัดภาคใต้ เป็นลักษณะอักขรานุกรมภูมิศาสตร์เฉพาะจังหวัด ประกอบไปด้วยจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี