ปรับขนาดอักษร

เรื่องพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

This is a SEO version of เรื่องพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2492

หมายเหตุ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุทฺธสรเถร) พิมพ์เป็นของชำร่วยแก่ผู้มีศรัทธาบริจาคทรัพย์บำรุงพระพุทธบาท

          เนื้อหากล่าวถึงเรื่องพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ความหมายของรอยพระพุทธบาท ตำนานพระพุทธบาทตามนัยพระบาลีในปุณโณวาทะสูตร์ ตำนานพระพุทธบาทตามหนังสือพระราชพงศาวดาร และความรู้เบ็ดเตล็ดเรื่องพระพุทธบาท