ปรับขนาดอักษร

จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. 107 และ 108

This is a SEO version of จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. 107 และ 108 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

          กล่าวถึงการเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศหลายประการ ทำให้ทราบถึงความเป็นอยู่ ทุกข์ สุข ของราษฎรตามหัวเมือง ซึ่งในคราวเสด็จประพาสแหลมมลายู เมื่อ ร.ศ.108 ได้ทรงพบว่าราษฎรที่เมืองพัทลุงเป็นไข้ทรพิษตายกันมาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาพัทลุงส่งคนเข้าไปฝึกหัดปลูกฝีที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ แล้วให้รับหนองโคออกมาปลูกฝีที่เมืองพัทลุงให้ราษฎรทุกปี
           นอกจากจะเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติยศและความเป็นเอกราชของไทยแล้ว พระองค์ยังได้นำแบบฉบับวิธีการปกครอง การทำนุบำรุงบ้านเมือง และแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีบางประการที่เหมาะสมกับประเทศไทยมาปรับปรุง แก้ไขและใช้บริหารประเทศ ซึ่องก่อให้เกิดผลดีแก่บ้านเมืองเป็นอันมาก

 

ผู้เขียน: 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
พิมพ์ครั้งที่ 1