ปรับขนาดอักษร

ยุทธภัยและความเป็นชาติโดยแท้จริง

This is a SEO version of ยุทธภัยและความเป็นชาติโดยแท้จริง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2517

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางฉลวย สมบูรณ์

          ยุทธภัยและความเป็นชาติโดยแท้จริง เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เป็นบทปลุกใจให้คนไทยมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในระหว่าง พ.ศ. 2457-2461 ซึ่งอยู่ระหว่างช่วงมหาสงครามโลกครั้งที่ 1