ปรับขนาดอักษร

เทศนาเสือป่า 17 กัณฑ์

This is a SEO version of เทศนาเสือป่า 17 กัณฑ์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2504

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ร.ต.ท.ขุนจิตต์จรูญ (จิตต์ จารุภัตติ์)

          รวบรวมเเนื้อหาของเทศนาเสือป่า จำนวน 17 กัณฑ์ ได้แก่ กัณฑ์ที่ 1 ความจำเป็นที่จะมีศาสนา กัณฑ์ที่ 2 กำเนิดแห่งศาสนา กัณฑ์ที่ 3 ศาสนาพราหมณ์ กัณฑ์ที่ 4 ศาสนายิวกับศาสนาคริสตัง กัณฑ์ที่ 5 ความภักดีต่อศาสนา กัณฑ์ที่ 6 ปาฏิหาริย์ กัณฑ์ที่ 7 ศาสนาเป็นของสำหรับชาติ กัณฑ์ที่ 8 ประวัติการแห่งพระพุทธศาสนา กัณฑ์ที่ 9 ความประพฤติแห่งพุทธศาสนา กัณฑ์ที่ 10 การอุปสมบท กัณฑ์ที่ 11 พระไตรสรณคมณ์ กัณฑ์ที่ 12 ประโยชน์แห่งการอยู่ในธรรม กัณฑ์ที่ 13 หลักแห่งความประพฤติชอบ กัณฑ์ที่ 14 ปฐมสิกขาบท กัณฑ์ที่ 15 ทุติยสิกขาบท กัณฑ์ที่ 16 ตติยะ, จตุตถ, และเบญจมะสิกขาบท และกัณฑ์ที่ 17 จตุภริยสัจจ์ ในตอนท้ายมีเนื้อหาของมงคลสูตรและกาลามสูตรรวมอยู่ด้วย