ปรับขนาดอักษร

พระบรมราโชวาท ในรัชกาลที่ 5

This is a SEO version of พระบรมราโชวาท ในรัชกาลที่ 5 Page 47
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

        พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้จัดพิมพ์ในเล่ม นี้  เป็นพระบรมราโชวาทซึ่งมีไปพระราชทานพระบรมโอรสาธิราช  ขณะประทับศึกษาอยู่  ณ  ต่างประเทศภาคหนึ่ง  และอีกภาคหนึ่งเป็นพระบรมราโชวาททรงมีพระราชทานพระเจ้าลูกยาเธอ  เนื่องในโอกาสเสด็จออกไปศึกษาวิชา  ณ  ต่างประเทศ  เมื่อพุทธศักราช  2428  พระบรมราโชวาทภาคหลังนี้แม้จะทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเฉพาะสำหรับแนะนำสั่งสอน พระเจ้าลูกยาเธอในกาละหนึ่ง  แต่เนื้อความล้วนเป็นคติสอนใจที่เป็นผลได้แก่ผู้อ่านทั่วไป  โดยเฉพาะกุลบุตร  กุลธิดา  ซึ่งกำลังอยู่ในวัยเรียน  ทั้งที่ศึกษาอยู่ในบ้านเมืองของเรา  และที่ออกไปศึกษาอยู่  ณ  ต่างประเทศ  ส่วนพระบรมราโชวาทภาคแรกนั้น  นอกจากเนื้อความอันเป็นคติสอนใจที่ดีเยี่ยมแล้ว  ผู้อ่านยังได้มีโอกาสทราบถึงความจริงในพระราชหฤทัยของพระองค์ที่ทรงมีต่อ การดำรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติ  รวมทั้งความห่วงใยที่พระองค์มีต่อพระบรมราชโอรส  ซึ่งจะเป็นผู้สืบต่อตำแหน่งพระมหากษัตริย์นั้นด้วย

 

ผู้เขียน: 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คำอธิบาย: 
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระอนุศาสน์โศภณ (เอียด วรรณบวร) ณ เมรุวัดนิคมประทีป อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
พิมพ์ครั้งที่ 1