ปรับขนาดอักษร

ประวัติวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

This is a SEO version of ประวัติวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร Page 100
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2519

หมายเหตุ : กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่ในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พุทธศักราช 2519

              เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นในโอกาสงานกฐินพระราชทาน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้ โดยเฉพาะองค์พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างอื่นในวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม เช่น วิหารพระทรงม้า วิหารเขียน วิหารโพธิ์ลังกา วิหารสามจอม พระวิหารทับเกษตร วิหารคด เจดีย์รอบองค์พระธาตุ พระวิหารหลวง พระพุทธบาทจำลอง และประตูเยาวราช เป็นต้น นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเรื่องพระมหากษัตริย์กับวัด พระมหาธาตุวรมหาวิหาร การปกครองและการศึกษาภายในวัด และลำดับเจ้าอาวาสของวัดไว้ด้วย