ปรับขนาดอักษร

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองญวนและเมืองเขมรในรัชกาลที่ 2

This is a SEO version of เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองญวนและเมืองเขมรในรัชกาลที่ 2 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ตีรณสาร

ปีที่พิมพ์ : 2494

หมายเหตุ : พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงอภัยสงคราม (รัมภา โชติดิลก)

          ตอนต้นกล่าวถึงประวัติคุณหญิงอภัยสงครามโดยสรุป และเหตุการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยกับเขมร และเวียดนามหรือญวน นับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีเรื่องที่น่าสนใจ เช่น เรื่องพม่าชวนญวนตีเมืองไทย ในปี พ.ศ. 2366 เรื่องพระเจ้ายาลอง (องค์เชียงสือ) สิ้นพระชนม์ เรื่องเขมรตีเมืองพัตบองจากไทย เป็นต้น