ปรับขนาดอักษร

ไหว้พระธาตุ ไหว้สัสดีใหญ่ ไหว้อาลักษณ์

This is a SEO version of ไหว้พระธาตุ ไหว้สัสดีใหญ่ ไหว้อาลักษณ์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

หมายเหตุ : -

          เอกสารถ่ายสำเนา คำนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ