ปรับขนาดอักษร

ปาฐกถาสงเคราะห์เรื่องมหาวาตภัย

This is a SEO version of ปาฐกถาสงเคราะห์เรื่องมหาวาตภัย Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ประยูรการพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2505

หมายเหตุ : -

          เป็นปาฐกถาของท่านภิกขุปัญญานันทมุนี วัดชลประทานรังสฤษฎิ์ เกี่ยวกับการเกิดเหตุวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช