ปรับขนาดอักษร

มหรสพของไทย

This is a SEO version of มหรสพของไทย Page 16
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2526

หมายเหตุ : จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ 2526 วันที่ 8 มกราคม พุทธศักราช 2526

           ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมหรสพไทย นาฏศิลป์ไทยแขนงต่าง ๆ ได้แก่ โขน ละครนอก ละครใน ละครพันทาง ลิเก หนังใหญ่  ฟ้อนเล็บ ซอ หนังตะลุง รองเง็ง มะโย่ง กลองยาวรำภูไท และการแสดงอื่น ๆ ที่เป็นวัฒนธรรมทางศิลปะการแสดงประจำถิ่น ซึ่งมีลักษณะรูปแบบคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไปตามลักษณะนิสัย ภูมิประเทศ และวัฒนธรรมประจำถิ่น  เป็นต้น