ทองคำที่ใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ปลียอดทองคำ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง พ.ศ. 2537 - 2538

This is a SEO version of ทองคำที่ใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ปลียอดทองคำ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง พ.ศ. 2537 - 2538 Page 200
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2547

หมายเหตุ : -

          รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ทั้งข้อมูลสถานที่ตั้ง ลักษณะขององค์พระบรมธาตุ สิ่งสำคัญในวัดพระธาตุวรมหาวิหาร การบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและองค์พระบรมธาตุเจดย์ การซ่อมบูรณะกลีบบัวทองคำ (บัวกาบปลี) องค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ใน พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2537 - 2538 รวมถึงเรื่องของทองคำที่ใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ปลียอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช