การบูรณะปลียอดทองคำ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช สิ้นสุดครึ่งแรกตามแผนงาน

This is a SEO version of การบูรณะปลียอดทองคำ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช สิ้นสุดครึ่งแรกตามแผนงาน Page 193
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : นพวัฒน์ สมพื้น

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์  : 2537

หมายเหตุ : -


          พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชตั้งอยู่ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่งในภาคใต้ของไทย องค์พระบรมธาตุเจดีย์นั้นอายุเกือบพันปีจึงเป็นเรื่องปกติที่ต้องชำรุด เสื่อมสภาพจึงมีความจำเป็นที่จะต้องซ่อมความมั่นคงของแกนปลียอดอีกอย่างแผ่นทองที่หุ้มอยู่รอบปลียอดนั้นส่วนใหญ่มีส่วนผสมของทองแดงและเงิน ทำให้เกิดสนิมผุกร่อน นอกจากนี้ลายประดิษฐ์อันประณีตที่ชำรุดเสียหายต้องซ่อมอีกมาก เม็ดพลอยที่เป็นเครื่องประดับได้หลุดหายด้วยเหตุดังกล่าวจึงจำเป็นต้องทำการซ่อมบูรณะปฏิสังขรณ์งานศิลปกรรมและแผ่นทองคำขึ้นใหม่ดังนั้นการบูรณะในครั้งนี้จึงเป็นทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์ทางสถาปัตยกรรมและทางศิลปกรรม