ปรับขนาดอักษร

การบูรณะปลียอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์

This is a SEO version of การบูรณะปลียอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

หมายเหตุ : -


          กล่าวถึงการบูรณะปลียอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช โดยเริ่มตั้งแต่การสำรวจสภาพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการตกแต่ง ผลการสำรวจปลียอดส่วนหุ้มทองคำของเจดีย์พระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช สรุปผลการเจาะสำรวจ การบูรณะ การปฏิสังขรณ์ วิธีการและขั้นตอนบูรณะปฏิสังขรณ์