ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายภาพราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จที่ดงตาล เมืองปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449)


         
          ภาพจากหนังสือเสด็จประพาสต้น ร.ศ. 125 (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักราชเลขาธิการจัดพิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพนายภาวาส บุนนาค อดีตรองราชเลขาธิการ)

 

ที่มา : "ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" จดหมายข่าวสำนักราชเลขาธิการ.  ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 : หน้า 85 ; กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2553.