ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

จากพระราชเสาวนีย์ สู่พระบรมธาตุเจดีย์ศรีธรรมาโศกราช

This is a SEO version of จากพระราชเสาวนีย์ สู่พระบรมธาตุเจดีย์ศรีธรรมาโศกราช Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : คณะกรรมการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ศรีธรรมาโศกราช

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : หนังสือที่ระลึกเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 31 กรกฎาคม 2552

          นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติพระบรมธาตุเจดีย์ศรีธรรมาโศกราช ตำนานแม่เจ้าอยู่หัว (พระนางเลือดขาว) ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช ความเชื่อเรื่องฆ้องกับชุมชนนครศรีธรรมราช และเรื่องพระธาตุปังพวน