ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เรื่องเล่าจากคุณปู่...ภาคใต้

This is a SEO version of เรื่องเล่าจากคุณปู่...ภาคใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : อานนท์ อาทิตย์อุทัย

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : แสงดาว

ปีที่พิมพ์ : 2550

หมายเหตุ : -

          รวบรวมเรื่องเล่าพื้นบ้านไทยภาคใต้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยที่สะท้อนให้เห็นวิถีไทยภาคใต้ในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี หรือความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด ที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน