ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สตูล

This is a SEO version of สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สตูล Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สุจิตต์ วงษ์เทศ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กระทรวงวัฒนธรรม

ปีที่พิมพ์ : 2554

หมายเหตุ : -

          สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สตูล เป็นหนังสือที่เผยแพร่ความรู้ในมุมมองประวัติศาสตร์ของชื่อบ้านนามเมือง และอธิบายประวัติศาสตร์ที่สะท้อนภาพรวมรากเหง้าทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยเฉพาะประวัติศาสตร์กระแสทางเลือกซึ่งเป็นทางออกในการนำไปสู่ความปรองดองและความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน