ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

รายงานการสัมมนาการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

This is a SEO version of รายงานการสัมมนาการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สำนักงานเลขธิการสภาการศึกษา

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : -

          รวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีข้อเสนอเชิงยโยบายและมาตรการทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมศาสนสถานศึกษา การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาการศึกษาเพื่อการอาชีพและการมีงานทำ การบริหารจัดการเพื่อการศึกษา และนโยบายการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแก่รัฐ