ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

99 ปี สุราษฎร์ธานี แม่น้ำตาปี สวนสราญรมย์ นามพระธีรราชประทาน

This is a SEO version of 99 ปี สุราษฎร์ธานี แม่น้ำตาปี สวนสราญรมย์ นามพระธีรราชประทาน Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สุราษฎร์ธานี

สำนักพิมพ์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีที่พิมพ์ : 2557

หมายเหตุ : -

          รวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ข้อมูลประวัติจังหวัด ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนินเมืองสุราษฎร์ธานีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 9 ข้อมูลเมืองต่าง ๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิถีชุมชนคนท่าข้ามริมแม่น้ำตาปี และมีพระราชประวัติ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมอยู่ด้วย