ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

จีนทักษิณ : วิถีและพลัง

This is a SEO version of จีนทักษิณ : วิถีและพลัง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, ดิลก วุฒิพาณิชย์ และ ประสิทธิ์ ชิณการณ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปีที่พิมพ์ : 2544

หมายเหตุ : -

          นำเสนอการศึกษาเกี่ยวกับการอพยพมาตั้งหลักแหล่งในภาคใต้ของชาวจีน วิถีคิด วิถีการต่อสู้ เพื่อการดำรงอยู่ และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตและวงศ์ตระกูล ซึ่งชาวจีนในภาคใต้เป็นกลุ่มชาวจีนที่มีความวิริยะอุตสาหะ มีคุณภาพและคุณธรรม และมีบทบาทสำคัญในการก่อให้วิถีประชาและพลังชุมชนเปลี่ยนแปลงโดยใช้ภูมิปัญญาและวิธีการจัดการทำให้เกิดภูมิปัญญาใหม่ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ฐานการผลิตและเศรษฐกิจขยายตัว ทั้งยังก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเสริมสร้างให้บ้านเมืองเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม