ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เรื่องเล่าจากหมู่บ้านเชิงเขาบูโด : กรณีบ้านตะโหมด

This is a SEO version of เรื่องเล่าจากหมู่บ้านเชิงเขาบูโด : กรณีบ้านตะโหมด Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : มะอีซอ โซมะดะ, งามพล จะปากิยา และ วลัยลักษณ์ ทรงศิริ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเรื่องราวของความสัมพันธ์ทั้งลักษณะภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมธรรมชาติ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมระหว่างบ้านกับเมืองซึ่งหมายถึงเมืองรามันกับบรรดาชุมชนหมู่บ้าน โดยเฉพาะบ้านตะโหนด ที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นรอบเขาบูโด ผู้คนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่มีระบบความเชื่อทั้งศาสนาและไสยศาสตร์ มีความขัดแย้งทางศาสนาที่มีการแบ่งเป็นศาสนาใหม่และเก่า เรื่องของความคิดและความเชื่อในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในสภาพแวดล้อมร่วมกัน รวมทั้งกฎกติกาตามจารีต ตระกูลของผู้นำและคนสำคัญในท้องถิ่น บุคคลศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความเคารพเชื่อฟัง การทำมาหากิน การติดต่อกับภายนอกและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างในท้องถิ่นอื่น ๆ