ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เฮฮาชาวใต้

This is a SEO version of เฮฮาชาวใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : มานพ แก้วสนิท

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สุวีริยาสาส์น

ปีที่พิมพ์ : 2550

หมายเหตุ : -

          รวบรวมนิทาน เรื่องเล่าตลกขบขัน ที่สะท้อนอารมณืขันของผู้คนพื้นถิ่นภาคใต้ และมีเนื้อหาของเพลงกล่อมเด็กปักษ์ใต้ สำนวนใต้ ภาษิตคนใต้ ตำรายาชาวบ้านบอก การแห่ "หฺมฺรับ" วันสารทเดือนสิบ และสรรพลี้หวน อารมณ์ขันของกวีเมืองนครฯ