ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

This is a SEO version of ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และ อรอร ภู่เจริญ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : -

          หนังสือปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย นี้ เป็นการนำเอาประเด็นปัญหาของสังคมและประเทศไทย จากการวิจัยเรื่อง "แนวทางด้านนโยบายในการแก้ไขปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" เพื่อสร้างข้อเสนอแนะต่อนโยบายรัฐบาล เนื้อหากล่าวถึงพัฒนาการของปัญหาในเชิงประวัติศาสตร์จนมาถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงที่ปัญหาได้ปะทุอบ่างรุนแรงในสมัยรัฐบาลไทยรักไทย รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในแต่ละด้านตั้งแต่ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านการศึกษา และด้านกระบวนการยุติธรรม