ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เมืองนครศรีธรรมราช มหานคร

This is a SEO version of เมืองนครศรีธรรมราช มหานคร Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง

ปีที่พิมพ์ : 2555

หมายเหตุ : -

          หนังสือ "เมืองนครศรีธรรมราช มหานคร" เล่มนี้ เป็นงานเขียนที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรมในภาคใต้ มีเนื้อหาครอบคลุมเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้ความรู้เรื่องราวเหตุการณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ระบบการเมือง การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม การต่อสู้ทางสติปัญญา การสืบทอดและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ของเมืองนครศรีธรรมราช