ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยภาคใต้

This is a SEO version of ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยภาคใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่พิมพ์ : 2554

หมายเหตุ : -

          รวบรวมบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมสายใยในการดำเนินชีวิต ซึ่งนำเสนอในรูปแบบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละภูมิภาคขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รากฐานทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มคนในภูมิภาค การรับวัฒนธรรมจากภายนอกและลักษณะการผสมผสานทางวัฒนธรรม และเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางประเพณีและการละเล่นพื้นบ้าน ซึง่เป็นการนำเสนอมุมมองผ่านศิลปะการละเล่นพื้นบ้านและศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนโบราณ