ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

หัวเชือกวัวชน

This is a SEO version of หัวเชือกวัวชน Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : อาคม เดชทองคำ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปีที่พิมพ์ : 2547

หมายเหตุ : -

          งานวิจัย "หัวเชือกวัวชน" เล่มนี้ กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัวชนกับผู้เลี้ยงวัวชน และกลุ่มเครือข่ายเป็นย่านใยในวัฒนธรรมการชนวัว ทั้งในบ่อนและนอกบ่อน ที่ยังดำเนินการอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ประสมประสานกับการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และเชิงคติชนวิทยา และกล่าวถึงภาพรวมของวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ รวมทั้งความรู้จักและเข้าถึงบุคลิกภาพของผู้คน ชุมชน และสังคมภาคใต้ที่ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น