ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

วัฒนธรรมบันเทิงภาคใต้

This is a SEO version of วัฒนธรรมบันเทิงภาคใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์ : 2554

หมายเหตุ : -

          กล่าวถึงประวัติและวัฒนาการดนตรีและการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ อิทธิพลวัฒนธรรมบันเทิงจากกรุงเทพฯ ต่อดนตรีและแสดงพื้นเมมืองภาคใต้ การอนุรักษ์ดนตรีและการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้ และภาพรวมของวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนรสนิยมของผู้คนในสังคมท้องถิ่น