ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ข้าวยำคำใต้ รวมเรื่องสั้น บทความ และบทร้อยกรอง

This is a SEO version of ข้าวยำคำใต้ รวมเรื่องสั้น บทความ และบทร้อยกรอง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ประพนธ์ เรืองณรงค์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ดอกหญ้า

ปีที่พิมพ์ : 2543

หมายเหตุ : -

          ข้าวยำคำใต้ เล่มนี้ เป็นการรวบรวมเรื่องไว้ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ บทราชสดุดี เรื่องสั้น บทความ และบทร้อยกรอง สำหรับบทราชสดุดีนั้น ประกอบด้วยเรื่องพระเฉกร่มฉัตรแก้ว เรื่องทรงเป็นหลักอักษรา และเรื่องเบิกโรง สำหรับเรื่องสั้น ประกอบด้วยเรื่องอ้ายโหนดหัวแดง vs อ้ายขาวลางสาด เรื่องเจ๊ะอุเซ็ง เรื่องอาเนาะลีตาร์ เรื่องนกอุบาทว์ และเรื่องคนต่อเรือ สำหรับบทความ ประกอบด้วยเรื่องรามเกียรติ์ในศาสตรา เรื่องภูมิปัญญาไทยในวรรณกรรมภาคใต้ เรื่องความเชื่อเรื่องข้าวของชาวใต้ เรื่องคำมลายูในภาษาถิ่นใต้ เรื่องชื่อบ้านนามเมืองภาษามลายู ณ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก และเรื่องจากมะสุหรีถึงนางเลือดขาว และสำหรับบทร้อยกรอง ประกอบด้วยเรื่องเผล้งตายาย เรื่องปัตตานี เรื่องดับเสียงเทียน เรื่องเสดสา เรื่องคนต่อเรือ เรื่องหนี้พระคุณ และกลอนพื้นบ้านชาวไทยมุสลิมชายแดนใต้