ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ผูกโยด (วิถีและพลังของการผูกเกลอ ผูกดอง และขนบนิยมอุปถัมภ์ของผู้คนสามจังหวัดชายขอบรอบทะเลสาบสงขลา)

This is a SEO version of ผูกโยด (วิถีและพลังของการผูกเกลอ ผูกดอง และขนบนิยมอุปถัมภ์ของผู้คนสามจังหวัดชายขอบรอบทะเลสาบสงขลา) Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : อาคม เดชทองคำ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2546

หมายเหตุ : -

          การศึกษาวิจัยเรื่องการผูกโยด ผ่านกรณีศึกษาของวิถีและพลังของการผูกเกลอ ผูกดอง นี้ กล่าวถึงกลไลเชิงโครงสร้างทางสังคมเกี่ยวกับกับการผูกเกลอ ผูกดอง ของผู้คนบริเวณชายขอบรอบทะเลสาบสงขลา (นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง) โดยจำแนกเนื้อหาออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ 1) บอกกล่าวเล่าเรื่อง 2) เปิดตำราหาหัวโยด 3) สาวย่านหาโยด 4) พลังและอำนาจของย่านและโยด และ 5) สูญย่ายเสียโยด