ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เรื่องใหญ่ของหมู่บ้านเล็ก ๆ : 19 คนดี ผู้วางรากฐานชุมชนบ้านขอนหาด

This is a SEO version of เรื่องใหญ่ของหมู่บ้านเล็ก ๆ : 19 คนดี ผู้วางรากฐานชุมชนบ้านขอนหาด Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พิเชฐ แสงทอง และ วรรณดี พิทักษ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : โรงเรียนบ้านขอนหาด

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ "ขอนหาด" ซึ่งเป็นชุมชนในประวัติศาสตร์ลุ่มทะเลสาบสงขลา ความเป็นมาของชื่อบ้าน และประวัติบุคคลในตำบลขอนหาดที่ได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามมายาวนานให้กับท้องถิ่น จำนวน 19 คน เพื่อให้เยาวชนได้ระลึกถึงคุณค่าและตระหนักในคุณงามความดี ภาคภูมิใจกับบุคคลในท้องถิ่นและยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี