ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

กำเนิดไฟใต้

This is a SEO version of กำเนิดไฟใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์ : 2551

หมายเหตุ : -

          หนังสือกำเนิดไฟใต้นี้  เป็นผลของการสำรวจและสังเคราะห์เพื่อประมวลสาเหตุของไฟใต้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีที่มาหรือสาเหตุที่เกี่ยวข้องในส่วนใหญ่ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ฝ่ายปกครอง โดยส่วนของฝ่ายปกครองนั้นอยู่ที่จุดอ่อนของการปกครองและเจ้าหน้าที่บางสมัย บางสถานการณ์ บางนโยบาย บางแผนปฏิบัติ และบางส่วนของพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมุสลิมในพื้นที่ และส่วนที่ 2 ขบวนการแบ่งแยกดินแดน ซึ่งอยู่ที่การมุ่งได้อำนาจในการปกครองตนเองเหนือพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกระบวนการ วิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะปฏิบัติการความรุนแรงในพื้นที่