ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เยียวยาในไฟใต้

This is a SEO version of เยียวยาในไฟใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.) 

ปีที่พิมพ์ : 2558

หมายเหตุ : -

          หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันในทางปฏิบัติกับประสบการณ์จริงจากการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยรวบรวมเป็นบทความที่น่าสนใจเกี่ยวชายแดนภาคใต้ของไทย เช่น "ชายแแดนใต้จะว่าสงครามก็ไม่ใช่ สันติก็ไม่เชิง วิถีของการคลี่คลายความขัดแย้งอย่างสันติ" "กระบวนการสันติภาพของวิชาชีพสุขภาพท่ามกลางไฟใต้" "สถิติสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที่ไฟใต้" "ระบาดวิทยาของความรุนแรงในเขตไฟใต้" "การปรับตัวรับความท้าทายและหลีกเลี่ยงการเลือกข้าง" และ "การจัดการความคลางแคลงและการสร้างความเชื่อใจ" เป็นต้น