ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ทักษะวัฒนธรรมชาวเล : ร้อยเรื่องราวชาวเล มอแกน มอแกลน และอูรักลาโว้ย ผู้กล้าแห่งอันดามัน

This is a SEO version of ทักษะวัฒนธรรมชาวเล : ร้อยเรื่องราวชาวเล มอแกน มอแกลน และอูรักลาโว้ย ผู้กล้าแห่งอันดามัน Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ปีที่พิมพ์ : 2557

หมายเหตุ : -

          รวบรวมความรู้เกี่ยวกับชาวเลทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อม หัตถกรรม นิทาน ตำนาน ศิลปะ ดนตรี ความเชื่อ พิธีกรรม ชาติพันธุ์ และสภาพปัญหาที่ชุมชนชาวเลกำลังเผชิญอยู่ และรายละเอียดเนื้อหาด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวอูรักลาโว้ย มอแกลน และมอแกน ไว้อย่างรอบด้าน