ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

รายงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

This is a SEO version of รายงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเนื้อหาที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีสภาพที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นไม่ว่าจะเป็นด้านวิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังประสบอยู่ อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และปัญหาความยากจนของประชาชน รวมถึงปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่ส่งผลกระทรบต่อการพัฒนาด้านการศึกษา