ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ลุ่มน้ำปากพนัง : จากความขัดแย้งสู่ความสมานฉันท์

This is a SEO version of ลุ่มน้ำปากพนัง : จากความขัดแย้งสู่ความสมานฉันท์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สีลาภรณ์ บัวสาย, ก้าน จันทร์พรหมมา

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเรื่องราวของการใช้งานวิจัยและกระบวนการจัดการที่สามารถพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จากความขัดแย้งให้คลี่คลายไปสู่สมานฉันท์ได้ ซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการใช้ความรู้และการบริหารจัดการ ที่จะต้องเชื่อมร้อยผู้คนต่าสาขาอาชีพ ให้สามารถมองเห็นเป้าหมายร่วมกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน และยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้น