ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ค้นพบเมืองเก่ากรุงศรีวิชัย จมอยู่ในภาคใต้กรุงสยาม

This is a SEO version of ค้นพบเมืองเก่ากรุงศรีวิชัย จมอยู่ในภาคใต้กรุงสยาม Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ธ.ธีรทาส

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ

ปีที่พิมพ์ : 2544

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเรื่องราวการค้นพบอาณาจักรเก่าศรีวิชัย จมอยู่ในภาคใต้กรุงสยาม อันได้แก่ การขุดพบระฆังจีนอายุหนึ่งพันปีที่เมืองไชยา พุทธศาสนานิกายมหายานกับพุทธทาสภิกขุ พุทธศาสนานิกายมหายานกับเซ็น และเรื่องราวเกี่ยวกับสวนโมกข์