ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

พระบรมธาตุสู่มรดกโลก

This is a SEO version of พระบรมธาตุสู่มรดกโลก Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : -

          นำเสนอข้อมูลเรื่องพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่ายิ่งของชาวพุทธ เรื่องพระพุทธศาสนาเถรวาทลังกาววงศ์กับการตั้งรัฐนครศรีธรรมราช ความรู้เรื่องพระธาตุเจดีย์ พระมหากษัตริย์กับวัดพระมหาธาตุฯ และนครศรีธรรมราช การบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารกับบทบาทการทำนุบำรุงพระบรมธาตุ ปูชนียสถานและพิพิธภัณฑสถานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และกุศโลบายการทำนุบำรุงพระบรมธาตุของชาวนครศรีธรรมราช