ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

พลิกฟื้นคืนสู่แผ่นดินทอง "ปากพนัง" ระบบบูรณาการ

This is a SEO version of พลิกฟื้นคืนสู่แผ่นดินทอง "ปากพนัง" ระบบบูรณาการ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปีที่พิมพ์ : 2548

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเนื้อหาโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมราช ภัยธรรมชาติ และความเดือดร้อนที่ราษฎรลุ่มน้ำปากพนังประสบมาตลอด โดยเฉพาะประตูระบายน้ำปากพนัง เพื่อป้องกันน้ำทะเลมิให้ไหลเข้ามาในแม่น้ำปากพนัง และเก็บกักน้ำจืดไว้ในลำน้ำให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์