ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

นักเขียนเมืองนคร

This is a SEO version of นักเขียนเมืองนคร Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2540

หมายเหตุ : -

          รวบรวมประวัติและผลงานของนักเขียนชาวนครศรีธรรมราช และนักเขียนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 40 ท่าน โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นนักเขียนรุ่นก่อน 14 ตุลาคม 2516 และกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มของนักเขียนรุ่นหลัง 14 ตุลาคม 2516