ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช

This is a SEO version of ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ถนอม พูนวงษ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โอเดียนสโตร์

ปีที่พิมพ์ : 2550

หมายเหตุ : -

          รวบรวมเนื้อหาสาระของสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช สภาพสังคมและเศรษฐกิจ บุคคลสำคัญ โบราณสถานและโบราณวัตถุของจังหวัดนครศรีธรรมราช และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์